16-10-2020

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Offiservices

1. Toepassingsgebied en kennisname

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Offiservices en haar klant. In geval van enige strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst gesloten tussen partijen, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Eenzijdige prijswijziging

De toepasselijke prijs is de prijs zoals medegedeeld door Offiservices. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar of service, zal deze door Offiservices steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht voor de klant om daardoor de overeenkomst te beëindigen.

3. Levering

3.1. Onmiddellijk na de ontvangst van de geleverde goederen dient de klant te controleren of de geleverde goederen overeenkomen met hetgeen werd besteld. Klachten over zichtbare gebreken dienen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Offiservices te worden meegedeeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert onherroepelijk de aanvaarding ervan.

3.2. De door Offiservices meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant echter het recht om de koop per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat Offiservices nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat Offiservices hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

4. Overdracht van eigendom en risico

4.1. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige betaling van al hetgeen de klant als tegenprestatie van de door Offiservices geleverde of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies van het verkochte goed integraal worden overgedragen aan de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

4.2. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen,

(i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht;

(ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van Offiservices. De klant verbindt er zich toe om Offiservices onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou worden gelegd.

5. Prijs en betaling

5.1. De facturen van Offiservices dienen uiterlijk op hun vervaldag te worden betaald.

5.2. Indien tussen partijen is overeengekomen dat de klant de uitstaande bedragen in verschillende termijnen mag aflossen, zal de klant het voordeel van deze gespreide betalingen verliezen indien hij één deelbetaling niet tijdig of volledig heeft verricht. In dat geval wordt het volledige uitstaande bedrag automatisch opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 40€ per factuur onverminderd het recht van Offiservices om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

In dat geval behoudt Offiservices zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

5.5. Betalingen die de klant aan Offiservices verricht, worden eerst aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas daarna op de verschuldigde hoofdsom.

6. Aansprakelijkheid, garanties en exoneraties

6.1. De klant aanvaardt dat Offiservices de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van Offiservices kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

6.2. De aansprakelijkheid van Offiservices voor eventuele verborgen gebreken in de door Offiservices geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen drie maanden na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan Offiservices te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

6.3. Voor zover Offiservices bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de

medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

6.4. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Offiservices niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

6.5. Ingeval de door Offiservices geleverde goederen gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

6.6. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de aansprakelijkheid van Offiservices jegens de klant te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Offiservices werd afgesloten. Deze dekking bedraagt maximum €250.000,00 EUR per schadegeval.

7. Opzegging

7.1. Indien de overeenkomst tussen Offiservices en de klant werd afgesloten voor onbepaalde duur,

heeft elke partij het recht om de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering op te zeggen, mits toekenning aan de wederpartij van een opzeggingstermijn van minste drie maanden. De opzegging dient per aangetekende brief aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht. De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de opzegging werd gegeven. Indien de klant de overeenkomst van onbepaalde duur evenwel binnen het jaar opzegt, dient de klant aan Offiservices een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan het totaal van de gelden die nog verschuldigd waren tot aan de eerste verjaardag van de overeenkomst.

7.2. Indien de overeenkomst tussen Offiservices en de klant werd afgesloten voor bepaalde duur, wordt deze na het verstrijken van de initiële duurtijd stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd, tenzij zij door één van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode per aangetekende brief wordt opgezegd. Indien de klant de overeenkomst van bepaalde duur vóór de eerste vervaldatum opzegt, dient de klant aan Offiservices een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan het totaal van de gelden die nog verschuldigd waren tot aan de vervaldag van de initiële duurtijd van de overeenkomst.

8. Ontbinding

8.1. De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met Offiservices te ontbinden ingeval van zware fout in hoofde van Offiservices, op voorwaarde dat de klant Offiservices uiterlijk veertien dagen na de ontdekking van de zware fout van de ontbinding in kennis dient te stellen.

8.2. Offiservices heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijk ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

  • Indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
  • Bij staking van betaling of de aanvraag van een faillissement door de klant;
  • Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
  • Indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
  • Indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
  • Indien Offiservices gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Offiservices wel zal nakomen.

Ingeval van ontbinding behoudt Offiservices zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Offiservices heeft geleden en worden alle vorderingen van Offiservices op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Overige bepalingen

9.1. Indien een bepaling (of een deel ervan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling die niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht; in een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

9.2. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten die Offiservices met haar klanten sluit.

9.3. Ingeval van betwisting tussen Offiservices en haar klant, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, m.i.v. het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Antwerpen.

Licentieovereenkomst voor software

‘MIJNPERCEEL’

OffiServices, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Smederijstraat 32 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0699.934.875 (OFFISERVICES), exploiteert het softwareprogramma ‘mijnPerceel’ zoals omschreven in Bijlage 1 (de Software) ter vereenvoudiging van het opvragen van perceelsinformatie voor ondernemingen.

Zij biedt licenties aan op de Software onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

1.1 Door het installeren, het kopiëren, het downloaden of het openen van de Software of door op enige andere manier van de Software gebruik te maken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van onderhavige overeenkomst en uw gehoudenheid tot de naleving ervan.

1.2 Indien u zich niet akkoord verklaart met de inhoud van onderhavige overeenkomst en uw gehoudenheid tot de naleving ervan, is het u niet toegestaan om de Software te installeren, te kopiëren, te downloaden, te openen of om er op enige andere manier gebruik van te maken.

ARTIKEL 2 – Definities

2.1 Indien ze in onderhavige overeenkomst met een hoofdletter worden aangeduid, zullen de hieronder vermelde woorden telkens de volgende betekenis hebben:

“Documentatie”

De schriftelijke stukken of andere schriftelijke informatie waarin een omschrijving van de werking en het gebruik van de Software wordt gegeven.

“Software”

Het softwareprogramma ‘mijnPerceel’ zoals omschreven in Bijlage 1 van deze overeenkomst.

“Storing”

Onderbrekingen van de Software die een impact hebben op de goede werking van de Software.

“Update”

Een verbetering van de Software die fouten corrigeert, functionaliteiten toevoegt of de Software op een andere manier wijzigt, maar die geen Upgrade vormt.

“Upgrade”

Een nieuwe versie van de Software, die gewoonlijk bestaat uit verschillende gebundelde verbeteringen, aanpassingen en/of herzieningen van de Software.

“Werkdag”

Iedere dag behoudens zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen in België.

ARTIKEL 3 – Licentie

3.1 Licentieverlening

3.1.1 Onder toepassing van de bepalingen en de voorwaarden opgenomen in onderhavige overeenkomst, verleent OFFISERVICES u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Software te gebruiken voor uw interne bedrijfsvoering.

3.2 Beperkingen

3.2.1 De licentie om de Software te gebruiken is aan de volgende beperkingen onderworpen.

3.2.2 Behoudens wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, mag u niet overgaan tot reverse engineering van de Software. Evenmin mag u de Software decompileren of demonteren of daartoe een poging te ondernemen. Daarenboven is het u in het geheel niet toegestaan om op enige andere manier de broncode van de Software (trachten) af te leiden of er toegang toe (trachten) te verkrijgen. Eveneens is het verboden om een extra functionaliteit binnen de Software in te schakelen of dit trachten in te schakelen.

3.2.3 De Software vormt één geheel. De onderdelen van de Software mogen derhalve niet door u gescheiden of gesplitst worden.

3.2.4 Het is verboden om de Software te verhuren, de Software te leasen, de Software uit te lenen, een licentie met betrekking tot de Software te verstrekken en om een sublicentie met betrekking tot de Software te verstrekken aan een derde.

3.3 Back-up, testen en ontwikkeling

3.3.1 Het is verboden om de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren.

3.3.2 Op het verbod op kopiëren wordt evenwel één uitzondering toegestaan. Het betreft het maken van één kopie voor back-up-, test- en ontwikkelingsdoeleinden, met dien verstande dat een dergelijke kopie alleen gebruikt mag worden voor de interne bedrijfsactiviteiten in het kader waarvan onderhavige overeenkomst wordt gesloten. De kopie mag geenszins aangewend worden voor commerciële doeleinden en/of productiedoeleinden (met inbegrip van doch niet beperkt tot de distributie aan een derde partij van enige code en/of materialen die samen met een dergelijke kopie zijn gemaakt).

3.3.3 Uw licentie voor het gebruik van voormelde kopie wordt onmiddellijk beëindigd wanneer uw licentie voor het gebruik van de Software (waarvan het aldus een kopie is) een einde neemt.

3.4 Controle

3.4.1 Om na te gaan of u de voorwaarden van onderhavige overeenkomst correct naleeft, heeft OFFISERVICES het recht om te allen tijde uw gebruik van de Software te controleren. U dient OFFISERVICES hiervoor toegang te verlenen tot uw bedrijfsterrein en/of uw IT-omgeving en de systemen waarop de Software draait. OFFISERVICES zal u voorafgaand hiervan in kennis stellen. Daarenboven zal OFFISERVICES zich inspannen om de controle uit te voeren op een manier die uw normale bedrijfsvoering niet op een onredelijke wijze onderbreekt.

3.4.2 U bent aansprakelijk en gehouden tot het spoedig herstellen van eventuele onderbetalingen die tijdens deze controle aan het licht komen. Indien u nalaat deze betalingen te voldoen, komt aan OFFISERVICES de mogelijkheid toe om uw licentie voor het gebruik van de Software onmiddellijk te beëindigen.

3.4.3 Op schriftelijk verzoek van OFFISERVICES dient u OFFISERVICES een schriftelijke verklaring te verstrekken waarin u uitdrukkelijk aangeeft dat de Software gebruikt wordt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen opgenomen in onderhavige overeenkomst.

ARTIKEL 4 – Prijs en betaling

4.1 Behoudens anders overeengekomen, gebeurt de betaling van de prijs zoals overeengekomen in de offerte.

4.2 De facturen van OFFISERVICES zijn betaalbaar uiterlijk 14 (veertien) dagen na de uitgiftedatum van de factuur op de bankrekening zoals weergegeven op de factuur. Alle prijzen en bijkomende kosten onder deze overeenkomst zijn exclusief BTW. Alle betalingen geschieden in EURO.

4.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, bent u van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaalde bedrag verschuldigd, met een minimum van 250 EUR, zonder afbreuk te doen aan het recht van OFFISERVICES om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. OFFISERVICES is in dit geval tevens gerechtigd om het gebruik van de Software tijdelijk te schorsen tot het moment van algehele betaling.

4.4 Iedere tekortkoming onder dit artikel 4 betreft een materiële inbreuk op deze overeenkomst.

ARTIKEL 5 – Onderhoud & Garantie

5.1 Onderhoud

OFFISERVICES verbindt zich ertoe om zorgvuldig te werk te gaan en haar uiterste best doen om de goede werking van de Software te garanderen.  

De onderhoudsdiensten omvatten:

(i) de levering door OFFISERVICES van Updates en Upgrades, waartoe OFFISERVICES naar eigen goeddunken mag beslissen; en

(ii) het zoeken naar oplossing voor Storingen.

Indien zich een Storing voordoet, dient u OFFISERVICES hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, en dit per e-mail aan support@exon-ict-group.be of via de helpdesk via +32 3 663 46 56.

OFFISERVICES zal deze melding binnen een redelijke tijdspanne beantwoorden met een bevestiging van de ontvangst van de Storing.

OFFISERVICES zal haar uiterste best doen om binnen een redelijke termijn een oplossing te bieden voor de gemelde Storing.

5.2 Uitsluitingen

De onderhoudsdiensten van OFFISERVICES omvatten niet de dienstverlening voor Storingen die zijn veroorzaakt door wijzigingen van de Software of diensten die niet door OFFISERVICES werden geleverd na de datum van de eerste installatie van de Software of als gevolg van enige aanpassing of verandering (inclusief de opname van aanvullende softwarecodes), verkeerde toepassing, ongeluk of misbruik die niet door OFFISERVICES is gemaakt.

5.3 Garantie

5.3.1 OFFISERVICES ziet erop toe dat de Software voldoet aan de kwalificaties en specificaties zoals vastgesteld in de Documentatie.

5.3.2 Met uitzondering van de beperkte garanties die in dit artikel worden beschreven, wordt de Software geleverd ‘zoals ze is’ of ‘AS IS’. OFFISERVICES wijst hierbij uitdrukkelijk alle andere garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Software, de Documentatie, de media en alle andere diensten en materialen die onder onderhavige overeenkomst aan u worden geleverd, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en garanties die voortvloeien uit een handelspraktijk of gebruik.

5.3.3 Zonder beperking van het voorgaande biedt OFFISERVICES geen garantie of verbintenis, en doet OFFISERVICES geen enkele toezegging, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, dat de Software aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten (behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Documentatie), zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnorm of vrij zal zijn van fouten.

ARTIKEL 6 – Levering

6.1 Alle door OFFISERVICES aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

6.2 De termijnen worden steeds uitgedrukt in Werkdagen.

6.3 De levering bestaat uit het toezenden van een link en een paswoord, teneinde aansluiting te kunnen maken op de Software.

6.4 Vertraging in de levering doet in geen geval een recht tot stand komen om de bestelling te annuleren of om een schadevergoeding te vorderen.  

ARTIKEL 7 – Klachten

7.1 Iedere klacht betreffende de levering van de Software, van welke aard ook, dient uiterlijk 8 (acht) Werkdagen na levering schriftelijk aan OFFISERVICES te worden meegedeeld.

7.2 Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7.3 Klachten met betrekking tot de Software worden niet in aanmerking genomen wanneer deze na levering zijn veroorzaakt door wijzigingen, verkeerde toepassing, ongeluk of misbruik van de Software door u of door een derde partij.

7.4 In geval dat door OFFISERVICES geleverde Software in het kader van deze overeenkomst gebreken zou vertonen, kan u uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of terugbetaling, naar keuze van OFFISERVICES, zonder dat u aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

7.5 U bent gehouden om OFFISERVICES in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve uw volledige medewerking te verlenen.

ARTIKEL 8 – Beperking van de aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van OFFISERVICES voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Software of onderhavige overeenkomst, hetzij contractueel, hetzij op grond van een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag van de vergoedingen die u in het kader van onderhavige overeenkomst aan OFFISERVICES hebt betaald.

8.2 Elke aansprakelijkheid voor indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade wordt bovendien uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 9 – Overmacht

9.1 Indien na de bevestigde offerte de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 (twee) dagen na aanvang van de overmachtssituatie.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

9.3 In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de levering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

9.4 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die OFFISERVICES reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van u zullen zijn.

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle merken, octrooien, auteursrechten, softwarerechten en enige andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op of ontstaan in verband met de Software, waaronder maar niet beperkt tot aangewende of ontwikkelde systemen, programma’s en de gebruikte technieken in programmaties, werkmethodes evenals de toegepaste ideeën zijn en blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van OFFISERVICES.

 

10.2 U zal geen enkele maatregel nemen die de  intellectuele eigendomsrechten van OFFISERVICES in gevaar brengt en zal geen andere rechten verwerven met betrekking tot de Software dan de beperkte gebruiksrechten zoals omschreven in artikel 3 van deze Overeenkomst.  

10.3 Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, van de Software is conform artikel 3 verboden of mag bijgevolg slechts gebeuren met de schriftelijke en voorafgaande toestemming van OFFISERVICES. Bij overtreding hiervan bent u gehouden tot betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 50.000,00 EUR, onverminderd het recht van OFFISERVICES om een hogere, werkelijk geleden, schade te vorderen.  

10.4 U blijft evenwel eigenaar van de gegevens die door u in de Software worden ingegeven, welke in geen geval door OFFISERVICES mogen worden gebruikt. Bij het eindigen van de Overeenkomst zal OFFISERVICES alles in het werk stellen om de toegankelijkheid van deze gegevens te vrijwaren en deze aan u terug te bezorgen binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL 11 – Duur en beëindiging

11.1 Duur

11.1.1 Behoudens voor zover anders in de offerte wordt bepaald, geldt deze overeenkomst voor een duur van 1 (één) jaar vanaf de datum van ondertekening. Deze overeenkomst zal telkens op de vervaldag automatisch hernieuwd worden voor een periode van 1 (één) jaar, tenzij deze door één van de partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor de einddatum van de dan lopende termijn van de overeenkomst wordt opgezegd per aangetekende brief aan de andere partij.

11.1.2 Deze overeenkomst kan op elk moment door OFFISERVICES worden beëindigd met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn of opzegvergoeding, in geval van een zware fout in hoofde van u zonder dat deze fout wordt hersteld na in gebreke stelling met een remediëringstermijn van 10 (tien) Werkdagen.  

11.1.3 Deze overeenkomst zal in elk geval onmiddellijk en van rechtswege beëindigd zijn, zonder opzegtermijn of opzegvergoeding, in geval van faillissement, vereffening of ontbinding van een partij.

11.2 Gevolgen van beëindiging

11.2.1 Bij beëindiging van onderhavige overeenkomst in overeenstemming met dit artikel 11 zal de licentie worden beëindigd en zult u niet langer gerechtigd zijn om de Software of enige Documentatie te gebruiken.

11.2.2 Binnen tien (10) Werkdagen na de beëindiging van deze overeenkomst dient u OFFISERVICES een schriftelijke verklaring te verstrekken waarin staat dat u de Software niet langer voor enig doel gebruikt en dat alle kopieën van de Software en de bijbehorende documentatie door u werden vernietigd.

ARTIKEL 12 – Confidentialiteit

12.1 Partijen zullen alle informatie die zij ontvangen van de andere partij met betrekking tot elkaars organisatie en/of andere vertrouwelijke, partijgebonden informatie, beschouwen als Vertrouwelijke Informatie.

12.2 De Vertrouwelijke Informatie zal door de ontvangende partij, haar werknemers en/of medewerkers geheim worden gehouden en niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking van derden worden gesteld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

12.3 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend aanwenden teneinde het doel van onderhavige overeenkomst te bereiken.

ARTIKEL 13 – Gegevensbescherming

13.1 OFFISERVICES verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die zij van u ontvangt te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en verwerking, in het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Belgische privacywetgeving.

13.2 In bepaalde gevallen deelt OFFISERVICES, in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de persoonsgegevens die zij van u ontvangt mee met derden.

ARTIKEL 14 – Algemene bepalingen

14.1 Afstand  

In geen geval kan enige vertraging of het in gebreke blijven door een partij bij het geheel of gedeeltelijk afdwingen van enige bepaling van deze overeenkomst worden beschouwd als een verklaring van afstand of afstand van enige andere bepalingen van deze overeenkomst noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.

14.2 Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien enige verbintenis in deze overeenkomst niet-afdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de overeenkomst, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. In een dergelijk geval zal de niet-afdwingbare of ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de wil der partijen.

14.3 Tegenstrijdige bepalingen

In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen deze overeenkomst en een bijlage van deze overeenkomst, gelden bij voorrang de bepalingen vermeld in de bijlage. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de bijlagen onderling zal de meest recente bijlage voorrang hebben.

14.4 Volledige overeenkomst  

Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen partijen over het daarin opgenomen voorwerp. Zij vervangt en doet alle eerdere akkoorden, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling, mondeling of schriftelijk, tussen partijen over hetzelfde onderwerp uitgewisseld of afgesloten, teniet.

14.5 Wijzigingen

Partijen kunnen geen wijzigingen aanbrengen aan deze overeenkomst dan met de schriftelijke toestemming van beide partijen, vastgelegd in een bijkomende bijlage door beide partijen ondertekend.

14.6 Overdracht

U kan deze Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdragen, dan met schriftelijk akkoord van OFFISERVICES.

14.7 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken  

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Nieuwsgierig hoe wij je kunnen helpen?

Wij denken graag mee hoe we jouw bedrijf verder kunnen optimaliseren.

Contacteer ons
Liever direct telefonisch contact?

Wij denken graag mee hoe we jouw bedrijf verder kunnen optimaliseren.

Bel +32 3 663 46 56

© 2020 - Exon ICT Group
Smederijstraat 32 unit 15
2960 Sint-Job-in-’t-Goor