Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Offiservices

1. Toepassingsgebied en kennisname

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Offiservices en haar klant. In geval van enige strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst gesloten tussen partijen, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Eenzijdige prijswijziging

De toepasselijke prijs is de prijs zoals medegedeeld door Offiservices. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar of service, zal deze door Offiservices steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht voor de klant om daardoor de overeenkomst te beëindigen.

3. Levering

3.1. Onmiddellijk na de ontvangst van de geleverde goederen dient de klant te controleren of de geleverde goederen overeenkomen met hetgeen werd besteld. Klachten over zichtbare gebreken dienen uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Offiservices te worden meegedeeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert onherroepelijk de aanvaarding ervan.

3.2. De door Offiservices meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant echter het recht om de koop per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat Offiservices nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat Offiservices hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

4. Overdracht van eigendom en risico

4.1. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige betaling van al hetgeen de klant als tegenprestatie van de door Offiservices geleverde of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies van het verkochte goed integraal worden overgedragen aan de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

4.2. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen,

(i) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht;

(ii) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van Offiservices. De klant verbindt er zich toe om Offiservices onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou worden gelegd.

5. Prijs en betaling

5.1. De facturen van Offiservices dienen uiterlijk op hun vervaldag te worden betaald.

5.2. Indien tussen partijen is overeengekomen dat de klant de uitstaande bedragen in verschillende termijnen mag aflossen, zal de klant het voordeel van deze gespreide betalingen verliezen indien hij één deelbetaling niet tijdig of volledig heeft verricht. In dat geval wordt het volledige uitstaande bedrag automatisch opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 40€ per factuur onverminderd het recht van Offiservices om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

In dat geval behoudt Offiservices zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

5.5. Betalingen die de klant aan Offiservices verricht, worden eerst aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas daarna op de verschuldigde hoofdsom.

6. Aansprakelijkheid, garanties en exoneraties

6.1. De klant aanvaardt dat Offiservices de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van Offiservices kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

6.2. De aansprakelijkheid van Offiservices voor eventuele verborgen gebreken in de door Offiservices geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen drie maanden na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan Offiservices te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

6.3. Voor zover Offiservices bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de

medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

6.4. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Offiservices niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

6.5. Ingeval de door Offiservices geleverde goederen gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

6.6. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de aansprakelijkheid van Offiservices jegens de klant te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Offiservices werd afgesloten. Deze dekking bedraagt maximum €250.000,00 EUR per schadegeval.

7. Opzegging

7.1. Indien de overeenkomst tussen Offiservices en de klant werd afgesloten voor onbepaalde duur,

heeft elke partij het recht om de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering op te zeggen, mits toekenning aan de wederpartij van een opzeggingstermijn van minste drie maanden. De opzegging dient per aangetekende brief aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht. De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de opzegging werd gegeven. Indien de klant de overeenkomst van onbepaalde duur evenwel binnen het jaar opzegt, dient de klant aan Offiservices een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan het totaal van de gelden die nog verschuldigd waren tot aan de eerste verjaardag van de overeenkomst.

7.2. Indien de overeenkomst tussen Offiservices en de klant werd afgesloten voor bepaalde duur, wordt deze na het verstrijken van de initiële duurtijd stilzwijgend van jaar tot jaar hernieuwd, tenzij zij door één van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode per aangetekende brief wordt opgezegd. Indien de klant de overeenkomst van bepaalde duur vóór de eerste vervaldatum opzegt, dient de klant aan Offiservices een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan het totaal van de gelden die nog verschuldigd waren tot aan de vervaldag van de initiële duurtijd van de overeenkomst.

8. Ontbinding

8.1. De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met Offiservices te ontbinden ingeval van zware fout in hoofde van Offiservices, op voorwaarde dat de klant Offiservices uiterlijk veertien dagen na de ontdekking van de zware fout van de ontbinding in kennis dient te stellen.

8.2. Offiservices heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijk ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

  • Indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
  • Bij staking van betaling of de aanvraag van een faillissement door de klant;
  • Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
  • Indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
  • Indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
  • Indien Offiservices gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Offiservices wel zal nakomen.


Ingeval van ontbinding behoudt Offiservices zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Offiservices heeft geleden en worden alle vorderingen van Offiservices op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Overige bepalingen

9.1. Indien een bepaling (of een deel ervan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling die niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht; in een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

9.2. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten die Offiservices met haar klanten sluit.

9.3. Ingeval van betwisting tussen Offiservices en haar klant, zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, m.i.v. het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Antwerpen.